ČLÁNKY

Na změně zvuku hlasu se podílí dva možné mechanismy - změna hmoty hlasivek nebo změna uzávěru hlasové štěrbiny. Poruchy hlasu jsou děleny na organické nebo funkční. V tomto textu se budeme zabývat funkční hlasovou poruchou, která vzniká z přemáhání hlasu - hyperkinetickou dysfonií u dětí. Důsledkem přemáhání hlasu je vřetenovité ztluštění hlasivek,...

Diagnostikovat vývojovou poruchu řeči není snadné. Jde o delší proces, na kterém se podílí více odborníku. Zainteresovaní odborníci v diagnostice vývojových poruch řeči jsou foniatři, pediatři, neurologové, psychiatři, kliničtí psychologové, kliničtí logopedi a speciální pedagogové.


V této době velmi často pokládaná otázka. Toho, kdo je zapřísáhlým odpůrcem, vnímáme jako zpátečnického, konzervativního. Ti, kteří plně využívají PC, tablety, iPady a další podobná zařízení, mají zase tendence přeceňovat možnosti těchto technologií při stimulaci rozvoje dítěte. Podobně jako u mnoha jiných situací, můžeme říci, že správnou je zlatá...

MUTISMUS

04.05.2020

Mutismus patří do skupiny poruch sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci. Podle klasifikace MKN-10 se mezi tyto poruchy řadí1: F94.0 elektivní mutismus, F 94.1 reaktivní porucha příchylnosti v dětství a F94.2 dezinhibovaná příchylnost v dětství (dítě se chová příliš přítulně a důvěrně ke všem lidem). Poslední dvě uvedené...


Dětí s vývojovou dysfázií je v ambulancích klinických logopedů v České republice stále více. Jde neurovývojovou poruchu ovlivňující intaktní vývoj jazyka. Nejčastěji se tato specifická vývojová porucha řeči diagnostikuje okolo 3 roku věku dítěte, v době, kdy dochází nejen k akceleraci řečového vývoje, ale i důležitému období ve vývoji Self, kdy se...