Dítě ve střídavé péči

04.05.2020

Pokud je dítě ve střídavé péči a jeden z rodičů nesouhlasí s poskytováním
zdravotní služby v oboru klinické logopedie:

Pokud jeden z rodičů nesouhlasí s poskytováním zdravotních služeb - tedy i v oboru
klinické logopedie - a nejde o neodkladnou péči, není-li onen rodič zbaven rodičovské odpovědnosti pravomocným rozhodnutím soudu, může vždy vyslovit nesouhlas. 

Není přitom rozhodující, zda má dítě v péči druhý rodič, nebo
jde o střídavou péči, stále má postavení zákonného zástupce. Jeho souhlas netřeba
aktivně vyžadovat, stačí nám souhlas jednoho ze zákonných zástupců, ale dostaví-li
se druhý a vysloví nesouhlas, je třeba ho poučit o možných následcích pro dítě a
nechat ho podepsat informovaný nesouhlas - revers. Druhý rodič pak může požádat
soud, aby vydal rozhodnutí, že péče má být poskytnuta i bez jeho souhlasu, ale
dokud takové pravomocné rozhodnutí nepředloží, je třeba nesouhlas respektovat.